มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ศรีราชาโมด้า จำกัด ลงนามสัญญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ศรีราชาโมด้า จำกัด ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ทาลายเชื้อจุลินทรีย์จากเลือดจระเข้และส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ศรีราชา โมด้า โดยส่วนบริหารจัดการงานวิจัย ศูนย์วิจัยศรีราชาโมด้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่สาหรับเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทยที่ดำเนินมากว่าสิบปี จึงได้มีการสนับสนุนเลือดจระเข้และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการเสมอมา กลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากองค์กรวิจัยระดับชาติเช่น สกว. และการค้นพบจากงานวิจัยหลายชิ้นที่ผ่านมามีคุณภาพได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสาคัญๆ หลายเรื่อง
By | 2018-06-21T13:17:40+00:00 December 3rd, 2017|News & Events|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment